24/9/13

Τά κόκκαλα τών προγόνων ....σκορπισμένα


...οί τάφοι άδειοι καί διαλυμμένοι καί τά κόκκαλα τών προγόνων -σκορπισμένα ολόγυρα- μάς περιγελάνε,γιατί ξέρουν τήν σκληρή τιμωρία πού θά μάς στείλουν οί θεοί,επειδή παραβήκαμε τούς πάτριους νόμους γιά τό σέβας τών νεκρών.
Andreas Teneefs